beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

松萝酸

目录编号:TCI-U0023

CAS.No.:7562-61-0
中文别名:/
英文名称:(+)-Usnic Acid

芝麻酚

目录编号:TCI-S0418

CAS.No.:533-31-3
中文别名:3,4-亚甲基二氧苯酚;1,3,4-苯三酚-3,4-缩甲醛
英文名称:Sesamol

亚油酸甲酯

[GC用标准物质]
目录编号:TCI-S0325

CAS.No.:112-63-0
中文别名:(Z,Z)-9,12-十八烷二烯酸甲酯;顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯
英文名称:Methyl Linoleate [Standard Material for GC]

亚麻酸甲酯

[GC用标准物质]
目录编号:TCI-S0324

CAS.No.:301-00-8
中文别名:/
英文名称:Methyl Linolenate [Standard Material for GC]

DL-泛醇

目录编号:TCI-P1318

CAS.No.:16485-10-2
中文别名:DL-泛酰醇;DL-2,4-二羟基-N-(3-羟丙基)-3,3-二甲基丁酰胺
英文名称:DL-Panthenol

D-泛醇

目录编号:TCI-P0692

CAS.No.:81-13-0
中文别名:右泛醇
英文名称:D-Panthenol

7-甲氧基黄酮

目录编号:TCI-M1423

CAS.No.:22395-22-8
中文别名:/
英文名称:7-Methoxyflavone

6-甲氧基黄烷酮

目录编号:TCI-M1403

CAS.No.:3034-04-6
中文别名:/
英文名称:6-Methoxyflavanone

常春藤皂苷元

目录编号:TCI-H1645

CAS.No.:465-99-6
中文别名:3β,4α-3,23-二羟基齐墩果-12-烯-28-酸
英文名称:Hederagenin

没食子酸甲酯

目录编号:TCI-G0017

CAS.No.:99-24-1
中文别名:3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯;五倍子酸甲酯;五棓子酸甲酯;棓酸甲酯;甲基三羟基苯甲酯
英文名称:Methyl Gallate