beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829
发布日期:2019/1/15 8:59:03
别名六氢化苯,为无色有刺激性气味的液体。不溶于水,溶于多数有机溶剂。极易燃烧。一般用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成,可在树脂、涂料、脂肪、石蜡油类中应用,还可制备环己醇和环己酮等有机物。
       
       1、该品用作橡胶、涂料、清漆的溶剂,胶粘剂的稀释剂、油脂萃取剂。因本品的毒性小,故常代替苯用于脱油脂、脱润滑脂和脱漆。本品主要用于制造尼龙的单体己二酸、己二胺和己内酰胺,也用作制造环己醇、环己酮的原料;
       2、用作分析试剂,如作溶剂,色谱分析标准物质。还用于有机合成;
       3、络合滴定铜、铁、硅、铝、钙、镁等。色谱分析标准物;
       4、用作光刻胶溶剂;
       5、用于精油的萃取;
       6、环己烷为清洗去油剂,MOS级主要用于分立器件,中、大规模集成电路,BV-Ⅲ级主要用于超大规模集成电路。
上一篇:标准物质常见问题汇总与答复
下一篇:没有了