beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

三(三甲硅烷基)膦

(约10%于己烷中)
目录编号:TCI-T3453

CAS.No.:15573-38-3
中文别名:/
英文名称:Tris(trimethylsilyl)phosphine

甲基丙烯酸三甲基硅烷酯

(含有稳定剂BHT)
目录编号:TCI-T3293

CAS.No.:13688-56-7
中文别名:/
英文名称:Trimethylsilyl Methacrylate

三甲基(苯氧基)硅烷

目录编号:TCI-T3222

CAS.No.:1529-17-5
中文别名:苯基三甲基硅醚
英文名称:Trimethyl(phenoxy)silane

2-(三甲硅烷氧基)-1,3-环己二烯

目录编号:TCI-T2630

CAS.No.:54781-19-0
中文别名:/
英文名称:2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene

四(二甲基硅氧基)硅烷

目录编号:TCI-T2102

CAS.No.:17082-47-2
中文别名:/
英文名称:Tetrakis(dimethylsilyloxy)silane

甲基三乙酰氧基硅烷

目录编号:TCI-T1786

CAS.No.:4253-34-3
中文别名:1,5-二羟基-9,10-蒽二酮;1,5-二羟基蒽醌;1,5-二羥蒽醌;1,5-蒽醌二酚
英文名称:Triacetoxymethylsilane

1-(三甲基硅氧基)环戊烯

目录编号:TCI-T1648

CAS.No.:19980-43-9
中文别名:二氯恩奎酮
英文名称:1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene

三(三甲基硅氧基)乙烯

目录编号:TCI-T1639

CAS.No.:69097-20-7
中文别名:/
英文名称:Tris(trimethylsilyloxy)ethylene

4-三甲基硅氧基-3-戊烯-2-酮

目录编号:TCI-T1573

CAS.No.:13257-81-3
中文别名:/
英文名称:4-Trimethylsilyloxy-3-penten-2-one

1-(三甲基硅氧基)环己烯

目录编号:TCI-T1556

CAS.No.:6651-36-1
中文别名:(1-环己烯-1-基氧)三甲基硅烷
英文名称:1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene