beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

异硫氰酸4-(三氟甲氧基)苯基酯

目录编号:TCI-T3341

CAS.No.:64285-95-6
中文别名:/
英文名称:4-(Trifluoromethoxy)phenyl Isothiocyanate

2,4,6-三甲基苯基异硫氰酸酯

目录编号:TCI-T3324

CAS.No.:6095-82-5
中文别名:异硫氰酸三甲基苯酯;异硫氰酸2,4,6-三甲基苯酯
英文名称:2,4,6-Trimethylphenyl Isothiocyanate

四异硫氰酸硅

目录编号:TCI-S0421

CAS.No.:6544-02-1
中文别名:/
英文名称:Tetraisothiocyanatosilane

2-苯基乙基异硫代氰酸酯

目录编号:TCI-P0986

CAS.No.:2257-09-2
中文别名:/
英文名称:2-Phenylethyl Isothiocyanate

异硫氰酸正辛酯

目录编号:TCI-O0464

CAS.No.:4430-45-9
中文别名:/
英文名称:n-Octyl Isothiocyanate

4-硝基苯基异硫氰酸酯

目录编号:TCI-N0826

CAS.No.:2131-61-5
中文别名:异硫氰酸4-硝基苯酯
英文名称:4-Nitrophenyl Isothiocyanate

3-(甲硫基)丙基异硫氰酸酯

目录编号:TCI-M2027

CAS.No.:505-79-3
中文别名:1-异硫氰基-3-甲硫基丙烷;3-(甲基硫代)丙基硫代异氰酸酯
英文名称:3-(Methylthio)propyl Isothiocyanate

异硫氰酸3-碘苯酯

目录编号:TCI-I0985

CAS.No.:3125-73-3
中文别名:/
英文名称:3-Iodophenyl Isothiocyanate

2-异硫氰基苯甲酸甲酯

目录编号:TCI-I0574

CAS.No.:16024-82-1
中文别名:2-甲氧基羰基苯基硫代异氰酸酯
英文名称:Methyl 2-Isothiocyanatobenzoate

异硫氰基乙酸乙酯

目录编号:TCI-I0558

CAS.No.:24066-82-8
中文别名:/
英文名称:Ethyl Isothiocyanatoacetate