beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

对苯二甲基二硫氰酸酯

目录编号:TCI-X0060

CAS.No.:1014-99-9
中文别名:巴西基酸
英文名称:p-Xylylene Dithiocyanate

二硫氰基甲烷

目录编号:TCI-M1020

CAS.No.:6317-18-6
中文别名:六氢邻二甲苯;邻二甲基环己烷
英文名称:Methylene Dithiocyanate

N,N-双(2-氰乙基)甲酰胺

目录编号:TCI-B0977

CAS.No.:3445-84-9
中文别名:N-甲酰亚胺基-3,3'-二丙腈
英文名称:N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide