beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

三甲基硫脲

目录编号:TCI-T0667

CAS.No.:2489-77-2
中文别名:三甲基-2-硫脲;1,1,3-三甲基硫脲
英文名称:Trimethylthiourea

邻甲苯基硫脲

目录编号:TCI-T0657

CAS.No.:614-78-8
中文别名:2-甲基苯基硫脲;N-(2-甲苯基)硫脲;N-邻甲苯基硫脲
英文名称:o-Tolylthiourea

对甲苯基硫脲

目录编号:TCI-T0656

CAS.No.:622-52-6
中文别名:N-(对甲苯基)硫脲;4-甲基苯硫脲
英文名称:p-Tolylthiourea

1,3-二苯基-2-硫脲

目录编号:TCI-T0197

CAS.No.:102-08-9
中文别名:N,N'-二苯基硫脲;均二苯硫脲
英文名称:1,3-Diphenyl-2-thiourea

四甲基硫脲

目录编号:TCI-T0156

CAS.No.:2782-91-4
中文别名:/
英文名称:Tetramethylthiourea

1-苯基-2-硫脲

目录编号:TCI-P0237

CAS.No.:103-85-5
中文别名:苯基硫代碳酰胺
英文名称:N-Phenylthiourea

(4-硝基苯基)硫脲

目录编号:TCI-N0995

CAS.No.:3696-22-8
中文别名:/
英文名称:(4-Nitrophenyl)thiourea

1-(1-萘基)-2-硫脲

目录编号:TCI-N0071

CAS.No.:86-88-4
中文别名:N-(1-萘基)硫脲
英文名称:1-(1-Naphthyl)-2-thiourea

1-甲基-3-苯基硫脲

目录编号:TCI-M2786

CAS.No.:2724-69-8
中文别名:/
英文名称:1-Methyl-3-phenylthiourea

(2-甲氧基乙基)硫脲

目录编号:TCI-M2597

CAS.No.:102353-42-4
中文别名:/
英文名称:(2-Methoxyethyl)thiourea