beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

2-氯苯并恶唑

目录编号:TCI-C1387

CAS.No.:615-18-9
中文别名:2-氯苯并唑;邻氯苯并唑
英文名称:2-Chlorobenzoxazole

2-氯-3-乙基苯并恶唑四氟硼酸盐

目录编号:TCI-C0905

CAS.No.:63212-53-3
中文别名:2-氯-3-乙基苯并噻唑四氟硼酸盐
英文名称:2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium Tetrafluoroborate

1,2-双(5-甲基-2-苯并恶唑基)乙烯

目录编号:TCI-B4250

CAS.No.:1041-00-5
中文别名:/
英文名称:1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene