beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

1,2,3,4-环丁基四羧酸四甲酯

目录编号:TCI-T2769

CAS.No.:14495-41-1
中文别名:3-(3,4-二甲氧基苯基)-2-(吡啶-3-基)丙烯腈
英文名称:Tetramethyl 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylate

3-氧代环丁烷基甲酸

目录编号:TCI-O0392

CAS.No.:23761-23-1
中文别名:3-氧-环丁烷羧酸
英文名称:3-Oxocyclobutanecarboxylic Acid

环丁烷甲酸乙酯

目录编号:TCI-E0931

CAS.No.:14924-53-9
中文别名:/
英文名称:Ethyl Cyclobutanecarboxylate

N,N'-二羟基-1,2,3,4-环丁烷四甲酰二亚胺

目录编号:TCI-D4212

CAS.No.:245049-70-1
中文别名:/
英文名称:N,N'-Dihydroxy-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxdiimide

3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮

目录编号:TCI-D3253

CAS.No.:5231-87-8
中文别名:3,4-二乙氧基-环丁-3-烯-1,2-二酮;四方酸二乙酯;方酸二乙酯
英文名称:3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione

3,4-二异丙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮

目录编号:TCI-D2207

CAS.No.:61699-62-5
中文别名:方酸二异丙酯
英文名称:3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutene-1,2-dione

3,4-二甲氧基-3-环丁烯-1,2-二酮

目录编号:TCI-D2099

CAS.No.:5222-73-1
中文别名:四方酸二甲酯;方酸二甲酯
英文名称:3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione

方酸

目录编号:TCI-D1399

CAS.No.:2892-51-5
中文别名:四方酸;方型酸;3,4-二羟基-3-环丁烯-1,2-二酮
英文名称:1-Cyclobutene-3,4-dione-1,2-diol

四甲基-1,3-环丁二酮

[二甲基乙烯酮的前驱体]
目录编号:TCI-D0258

CAS.No.:933-52-8
中文别名:二甲基乙烯酮二聚物
英文名称:Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione

1,2,3,4-环丁四烷四碳二亚胺

目录编号:TCI-C2679

CAS.No.:4415-88-7
中文别名:/
英文名称:1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxdiimide