beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

WHI-P154

目录编号:TCI-W0013

CAS.No.:211555-04-3
中文别名:2-溴-4-[(6,7-二甲氧基-4-喹唑啉基)氨基]苯酚
英文名称:WHI-P154

VX-702

目录编号:TCI-V0147

CAS.No.:745833-23-2
中文别名:6-[(氨基羰基)(2,6-二氟苯基)氨基]-2-(2,4-二氟苯基)-3-吡啶甲酰胺
英文名称:VX-702

SU1498

目录编号:TCI-U0103

CAS.No.:168835-82-3
中文别名:(E)-2-氰基-3-(4-羟基-3,5-二异丙基苯基)-N-(3-苯丙基)丙烯酰胺
英文名称:SU 1498

酪氨酸磷酸化抑制剂A9

目录编号:TCI-T3667

CAS.No.:10537-47-0
中文别名:丙螨氰;[4-羟基-3,5-双(2-甲基-2-丙基)苯亚甲基]丙二腈
英文名称:Tyrphostin A9

酪氨酸磷酸化抑制剂RG14620

目录编号:TCI-T3576

CAS.No.:136831-49-7
中文别名:3-(3,5-二氯苯基)-2-(吡啶-3-基)丙烯腈
英文名称:Tyrphostin RG 14620

酪氨酸磷酸化抑制剂RG13022

目录编号:TCI-T3575

CAS.No.:136831-48-6
中文别名:3-(3,4-二甲氧基苯基)-2-(吡啶-3-基)丙烯腈
英文名称:Tyrphostin RG 13022

酪氨酸磷酸化抑制剂A23

目录编号:TCI-T3503

CAS.No.:118409-57-7
中文别名:(3,4-二羟基苯亚甲基)丙二腈;酪氨酸磷酸化抑制剂23
英文名称:Tyrphostin A23

3,4,5-三羟基苯甲醛

目录编号:TCI-T2650

CAS.No.:13677-79-7
中文别名:/
英文名称:3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde

磺胺

[用于生化研究]
目录编号:TCI-S0833

CAS.No.:63-74-1
中文别名:1,3-二羟基萘
英文名称:Sulfanilamide

对氨基苯磺酸钠水化合物

[用于生化研究]
目录编号:TCI-S0832

CAS.No.:123333-70-0
中文别名:/
英文名称:Sodium Sulfanilate Hydrate