beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

醋酸乌利司他

目录编号:TCI-U0102

CAS.No.:126784-99-4
中文别名:(11β)-17-(乙酰氧基)-11-[4-(二甲氨基)苯基]-19-去甲孕甾-4,9-二烯-3,20-二酮
英文名称:Ulipristal Acetate

熊去氧胆酸钠 水合物

目录编号:TCI-U0068

CAS.No.:
中文别名:/
英文名称:Sodium Ursodeoxycholate Hydrate

番茄碱

(来自番茄)
目录编号:TCI-T3636

CAS.No.:17406-45-0
中文别名:α-番茄碱;番茄素
英文名称:Tomatine from Tomato

曲安奈德

目录编号:TCI-T2308

CAS.No.:76-25-5
中文别名:确炎舒松;醋酸曲安缩松
英文名称:Triamcinolone Acetonide

牛磺胆酸钠

(来自牛胆汁)
目录编号:TCI-T0808

CAS.No.:145-42-6
中文别名:水合牛磺胆酸钠
英文名称:Sodium Taurocholate from Bovine Bile

鹅去氧胆酸钠

目录编号:TCI-S0941

CAS.No.:2646-38-0
中文别名:鹅脱氧胆酸钠
英文名称:Sodium Chenodeoxycholate

甘氨脱氧胆酸钠

目录编号:TCI-S0937

CAS.No.:16409-34-0
中文别名:甘氨脱氧胆酸钠盐
英文名称:Sodium Glycodeoxycholate

胆酸钠,从牛胆中所得

[用于生化研究]
目录编号:TCI-S0596

CAS.No.:361-09-1
中文别名:3α,7α,12α-三羟基-5β-胆烷酸;(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-三羟基胆(甾)烷-24-酸单钠盐
英文名称:Sodium Cholate from Bovine Bile

β-谷甾醇乙酸酯

(含菜油甾醇乙酸酯) [用于气相色谱的柱调剂]
目录编号:TCI-S0221

CAS.No.:915-05-9
中文别名:/
英文名称:beta-Sitosterol Acetate

豆甾醇

目录编号:TCI-S0088

CAS.No.:83-48-7
中文别名:豆固醇
英文名称:Stigmasterol