beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

十一氟碘环己烷

(含稳定剂铜屑)
目录编号:TCI-U0080

CAS.No.:355-69-1
中文别名:全氟碘环己烷
英文名称:Undecafluoroiodocyclohexane

1H-全氟戊烷

目录编号:TCI-U0076

CAS.No.:375-61-1
中文别名:4-羟基三氟甲苯;对三氟甲基苯酚;对羟基三氟甲苯
英文名称:1H-Undecafluoropentane

1H,1H-十一氟-1-己醇

目录编号:TCI-U0074

CAS.No.:423-46-1
中文别名:七氟-2-异丙烷;全氟异丙基碘
英文名称:1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol

甲基全氟戊基酮

目录编号:TCI-U0071

CAS.No.:2708-07-8
中文别名:七氟-1-碘丙烷;全氟碘代丙烷
英文名称:Methyl Undecafluoroamyl Ketone

十一氟己酸

目录编号:TCI-U0067

CAS.No.:307-24-4
中文别名:全氟己酸
英文名称:Undecafluorohexanoic Acid

4-(三氟甲基)苄胺氢碘酸盐

目录编号:TCI-T3838

CAS.No.:
中文别名:4-(三氟甲基)苄基碘化铵;[4-(三氟甲基)苯基]甲胺氢碘酸盐;4-氨甲基三氟甲苯氢碘酸盐
英文名称:4-(Trifluoromethyl)benzylamine Hydroiodide

4-(三氟甲基)苄胺氢溴酸盐

目录编号:TCI-T3837

CAS.No.:
中文别名:4-(三氟甲基)苄基溴化铵;[4-(三氟甲基)苯基]甲胺氢溴酸盐;4-氨甲基三氟甲苯氢溴酸盐
英文名称:4-(Trifluoromethyl)benzylamine Hydrobromide

4-(三氟甲基)苄胺盐酸盐

目录编号:TCI-T3836

CAS.No.:3047-99-2
中文别名:[4-(三氟甲基)苯基]甲胺盐酸盐;4-氨基甲基三氟甲苯盐酸盐
英文名称:4-(Trifluoromethyl)benzylamine Hydrochloride

4-(三氟甲基)苯胺氢溴酸盐

目录编号:TCI-T3834

CAS.No.:148819-81-2
中文别名:4-(三氟苯基)苯基溴化铵;4-氨基三氟甲苯氢溴酸盐
英文名称:4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrobromide

4-(三氟甲基)苯胺盐酸盐

目录编号:TCI-T3833

CAS.No.:90774-69-9
中文别名:4-(三氟甲基)氯化苯铵;4-氨基三氟甲苯盐酸盐
英文名称:4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride