beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

三氟甲基亚磺酸锌(II)

目录编号:TCI-Z0028

CAS.No.:39971-65-8
中文别名:/
英文名称:Zinc(II) Trifluoromethanesulfinate

4-[2,2,2-三氟-1-[(三甲基硅基)氧]乙基]吗啉

目录编号:TCI-T3597

CAS.No.:289706-46-3
中文别名:/
英文名称:4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine

三氟甲磺酰溴

目录编号:TCI-T3592

CAS.No.:15458-53-4
中文别名:三氟甲基磺酰溴
英文名称:Trifluoromethanesulfonyl Bromide

2,2,2-三氟-N,N-二甲基乙酰胺

目录编号:TCI-T3262

CAS.No.:1547-87-1
中文别名:/
英文名称:2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide

N-(三氟甲基硫代)邻苯二甲酰亚胺

目录编号:TCI-T3143

CAS.No.:719-98-2
中文别名:/
英文名称:N-(Trifluoromethylthio)phthalimide

三甲基硅烷基双氟(氟代磺酰基)乙酸酯

目录编号:TCI-T3022

CAS.No.:120801-75-4
中文别名:三甲基硅烷基2-(氟磺酰基)二氟乙酸酯
英文名称:Trimethylsilyl Difluoro(fluorosulfonyl)acetate

1-三氟甲基-1,2-苯碘酰-3(1H)-酮

(含60%硅藻土)
目录编号:TCI-T3014

CAS.No.:887144-94-7
中文别名:/
英文名称:1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3(1H)-one

三甲基(五氟乙基)硅烷

目录编号:TCI-T3011

CAS.No.:124898-13-1
中文别名:三甲基(全氟乙基)硅烷
英文名称:Trimethyl(pentafluoroethyl)silane

(E)-三甲基(3,3,3-三氟-1-丙烯基)硅烷

目录编号:TCI-T2977

CAS.No.:55364-28-8
中文别名:六叔丁基(六羟基)杯[6]芳烃
英文名称:(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane

(三氟甲基)三(三苯基磷)铜(I)

目录编号:TCI-T2883

CAS.No.:325810-07-9
中文别名:三(三苯基膦)(三氟甲基)铜(I)
英文名称:(Trifluoromethyl)tris(triphenylphosphine)copper(I)