beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

三氟甲磺酸邻甲苯酯

目录编号:TCI-T3357

CAS.No.:66107-34-4
中文别名:邻甲苯基三氟甲磺酸酯
英文名称:o-Tolyl Trifluoromethanesulfonate

5,6,11,12-四氢二苯并[a,e]环辛烯

目录编号:TCI-T3241

CAS.No.:53397-65-2
中文别名:二苯并[a,e]环辛二烯-5,11-二炔;5,6,11,12-四氢二苯并[a,e]轮烯
英文名称:5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene

1,3,5-三[(4-三氟甲磺酰氧基)-3-(三甲基硅基)苯基]苯

目录编号:TCI-T2467

CAS.No.:847925-63-7
中文别名:叠氮化三甲基硅烷
英文名称:1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulfonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene

三氟甲磺酸3-(三甲基硅基)-2-萘酯

目录编号:TCI-T2466

CAS.No.:780820-43-1
中文别名:3-(三甲基硅基)-2-萘基三氟甲烷磺酸盐
英文名称:3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Trifluoromethanesulfonate

三氟甲磺酸1-(三甲基硅基)-2-萘酯

目录编号:TCI-T2465

CAS.No.:252054-88-9
中文别名:/
英文名称:1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Trifluoromethanesulfonate

2-(三甲基硅基)苯基三氟甲烷磺酸盐

目录编号:TCI-T2089

CAS.No.:88284-48-4
中文别名:2-(三甲基硅基)苯基三氟甲磺酸酯;2-(三甲基硅)苯基三氟甲烷磺酸盐
英文名称:2-(Trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulfonate

苯基[4-(三甲基硅烷基)噻吩-3-基]錪鎓三氟甲磺酸盐

目录编号:TCI-P2097

CAS.No.:175224-35-8
中文别名:/
英文名称:Phenyl[4-(trimethylsilyl)thiophen-3-yl]iodonium Trifluoromethanesulfonate

苯基[2-(三甲基硅基)苯基]三氟甲烷磺酸碘盐

目录编号:TCI-P1620

CAS.No.:164594-13-2
中文别名:/
英文名称:Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium Trifluoromethanesulfonate

氯五氟苯

目录编号:TCI-P0850

CAS.No.:344-07-0
中文别名:苄基硫氰酸酯
英文名称:Chloropentafluorobenzene

亚硝酸叔丁酯

目录编号:TCI-N0357

CAS.No.:540-80-7
中文别名:/
英文名称:tert-Butyl Nitrite