beijing1 beijing2
咨询/订购
400-820-6829

1,4,7,10-四苄基-1,4,7,10-四氮环十二烷

目录编号:TCI-T3356

CAS.No.:18084-64-5
中文别名:/
英文名称:1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸三叔丁酯

目录编号:TCI-T2642

CAS.No.:137076-54-1
中文别名:三叔丁基1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸酯
英文名称:Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate

4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯

目录编号:TCI-T2563

CAS.No.:97600-39-0
中文别名:4-叔丁基杯[4]芳烃-四乙酸四乙酯
英文名称:Tetraethyl 4-tert-Butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7-三乙酸三叔丁酯

目录编号:TCI-T2541

CAS.No.:122555-91-3
中文别名:/
英文名称:Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate

1,4,8,11-四氮杂环十四烷-1,4,8,11-四乙酸四乙酯

目录编号:TCI-T2540

CAS.No.:126320-57-8
中文别名:/
英文名称:Tetraethyl 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetate

硫脲

目录编号:TCI-T2475

CAS.No.:62-56-6
中文别名:/
英文名称:Thiourea

5,10,15,20-四[3,5-双(全-O-甲基-α-环糊精基-6-基氧基)苯基]-21H,23H-卟吩

目录编号:TCI-T2452

CAS.No.:
中文别名:/
英文名称:5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]-21H,23H-porphine

5,10,15,20-四[4-(全-O-甲基-α-环糊精基-6-基氧基)苯基]-21H,23H-卟吩

目录编号:TCI-T2451

CAS.No.:
中文别名:/
英文名称:5,10,15,20-Tetrakis[4-(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]porphyrin

1,1,1-三[4-(全-O-甲基-α-环糊精基-6-基氧基)苯基]乙烷

目录编号:TCI-T2450

CAS.No.:
中文别名:甲基三苯基碘化鏻鎓
英文名称:1,1,1-Tris[4-(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]ethane

N-(1-羧乙基)亚氨基二乙酸三钠水合物

目录编号:TCI-T2202

CAS.No.:164462-16-2
中文别名:二羧甲基丙氨酸三钠水合物;N,N-二羧甲基丙氨酸三钠水合物
英文名称:Trisodium N-(1-Carboxylatoethyl)iminodiacetate Hydrate